Aktualności
Stypendia Wójta Gminy Słupno dla uzdolnionej młodzieży Drukuj
wtorek, 28 czerwca 2016 12:34

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:

 1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

 1. wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
 2. uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 3. stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

 1. potwierdzoną kopię świadectwa  szkoły,
 2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września każdego roku.

Uchwała Rady Gminy Słupno w sprawie stypendiów oraz wniosek do wypełnienia znajdują się tutaj

 
XXV Sesja Rady Gminy Drukuj
wtorek, 28 czerwca 2016 08:24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446) zawiadamiam o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Słupno, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Słupno.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Słupno:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przejęcie protokołów z XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Gminy Słupno.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Słupno.

4. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Słupno.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w zarządzanie drogę gminną nr 291687W na odcinku Wykowo – gr. gm. Bodzanów w m. Wykowo o długości ok. 1047 mb oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Bodzanów dotyczącej realizacji zadania pn.: pn.: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych relacji Wykowo – Białobrzegi” .

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ustalenia zasad sprzedaży i wysokości bonifikaty z tytułu nabycia lokalu przez najemcę dla lokali mieszkalnych przy ul. Kościelnej w Słupnie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wykowie, gmina Słupno.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Słupnie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Słupno do przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za rok 2015.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2015 rok”.

26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno.

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno.

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno.

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno.

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno.

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno.

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu.

34. Wolne wnioski.

35. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno
/-/Elżbieta Kuchta

Wszystkie projekty uchwał znajdują się na stronie BIP Urzędu

 
Nowy serwis internetowy dla rolników Drukuj
wtorek, 28 czerwca 2016 07:00

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowy przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl. Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Ponadto istnieje możliwość skopiowania na własny komputer nowych aktów prawnych oraz zapoznanie się z przepisami obejmującymi tę problematykę. Zachęcamy do korzystania z tego serwisu.

 
Zawody Strażackie w Święcieńcu Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2016 15:10

Na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu w sobotę 25 czerwca 2016 roku odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno. Organizatorem zwodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupnie oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Zmagania drużyn pożarniczych bacznie obserwowali wójt Gminy Słupno – Marcin Zawadka,  zastępca wójta – Agnieszka Ruclak, dyrektor GOK Słupno z/s w Cekanowie – Andrzej Bieńkowski, przewodnicząca Rady Gminy Słupno – Elżbieta Kuchta, radni: Bożena Grzybowska, Jadwiga Lewicka, Tomasz Piórkowski, Michał Drajkowski, Jan Stefański oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

Swoje reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki z terenu gminy. Rywalizowało sześć drużyn reprezentujących: OSP Cekanowo, OSP Mijakowo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Słupno, OSP Stare Gulczewo oraz OSP Święcieniec.

Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu.

Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafeta z przeszkodami 7 x 50 m                   i ćwiczenie bojowe. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów i pucharów. Uroczystego wręczenia dokonali: wójt Marcin Zawadka, przewodnicząca Elżbieta Kuchta, prezes ZOG ZOSP RP w Słupnie Stefan Jakubowski oraz druh Franciszek Kostrzewski – honorowy komendant gminny OSP.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce – OSP Święcieniec

II miejsce – OSP Cekanowo

III miejsce – OSP Miszewko Strzałkowskie

IV miejsce – OSP Mijakowo

V miejsce – OSP Słupno

VI miejsce – OSP Stare Gulczewo

 

 
W Słupnie otwarto orlik lekkoatletyczny Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 11:51

Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie został oficjalnie otwarty orlik lekkoatletyczny.

Gospodarzami uroczystości byli Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno, oraz Waldemar Kaczorowski, dyrektor słupieńskiej szkoły. Dopisali zaproszeni goście; uczniowie najmłodszych klas przecięli wstęgę w obecności m.in. Ewy Szymańskiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Wiśniewskiego, Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku i Wojciecha Majchrzaka, prezesa Płockiego Szkolnego Związku Sportowego.

Nowy obiekt wraz z bieżnią ma długość 80,16 m i szerokość na 42,17 m. Oprócz czterotorowej bieżni okrężnej o długości 200 m jest tam również 80-metrowa bieżnia prosta, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal oraz boisko wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami (czyli wysokimi siatkami, które uniemożliwiają rzuconej lub kopniętej piłce wypadnięcie poza boisko).

Obydwie bieżnie, jak również rozbieg skoczni mają nawierzchnię z czerwonego granulatu produkowanego na bazie kauczuku, natomiast nawierzchnie wewnątrz boiska są wykonane z włókien syntetycznych.

Koszt budowy orlika wyniósł ponad 1 mln zł, gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 350 000 zł, co stanowi ok. 32% wszystkich kosztów.

- Cieszę się, że w gminie Słupno mamy obiekt, z którego będą korzystać uczniowie naszych szkół. Dziś dużo mówi się o kondycji fizycznej młodego pokolenia, wszyscy jesteśmy odbiorcami medialnych kampanii promujących zdrowy styl życia, w który wpisuje się aktywność sportowa. Jak widać w Słupnie nie tylko mówimy na ten temat, ale realizujemy konkretne zadania. Wierzę, że nowy orlik lekkoatletyczny spowoduje, że nasi uczniowie, choć już dziś w sporcie biją na głowę inne szkoły powiatu płockiego, będą odnosić w tej dziedzinie jeszcze większe sukcesy – powiedział Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno.

Po uroczystości wójt wręczył nagrody najlepszym uczniom Szkoły Podstawowej oraz gimnazjum w Słupnie.

 
Nabór na wolne stanowiska- Związek Gmin Regionu Płockiego Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 09:45

Związek Gmin Regionu Płockiego prowadzi nabór na wolne stanowiska - więcej informacji znajdziesz na www.

Zapraszamy do składania ofert.

 
Uwaga Upały! Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 05:09

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Czytaj więcej....

 
Nabór wniosków dotyczących budowy instalacji OZE Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2016 13:48

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nabór wniosków  na budowę mikroinstalacji w budynkach prywatnych na obszarze gminy oraz na budynkach użyteczności publicznej z dofinansowaniem ze środków UE –w ramach

konkursu RPMA.04.01.00.-IP.01-14-017/16

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupno

W związku z konkursem  dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie ze  środków UE – w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) – Gmina Słupno przyjmuje zgłoszenia zainteresowanych budową instalacji OZE w gospodarstwach  domowych i gospodarstwach rolnych.

Forma: Konkurs  wniosków ( regulamin konkursu dostępny na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Beneficjent: jednostka samorządu terytorialnego.

Odbiorca końcowy: mieszkańcy gminy i gmina.

Dofinansowanie - maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- minimalny wkład mieszkańca od 20% wartości inwestycji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instalacje lub urządzenia do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej:

energia wodna – limit do 5MWe, energia wiatru – limit do 5MWe, energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne) - limit do 2 MWe, energia słoneczna (kolektory słoneczne) - limit do 2 MWt, energia geotermalna (pompy ciepła) -  limit do 2MWt, energia geotermalna – limit do 1 MWe, energia biogazu- limit do 1MWe, energia biomasy (kotły na pelet minimalna sprawność energetyczna 85%) – limit do 5 MWe, energia biomasy- limit do 5 MWt.

Termin naboru wniosków: 26 września 2016 r.

Okres realizacji projektu: nie może przekroczyć 31 grudnia 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r.

Zainteresowanych programem prosimy o składanie ankiet osobiście  do Urzędu Gminy Słupno w godzinach pracy urzędu lub drogą mailową na adres   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .  Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest jako załącznik na stronie internetowej oraz  w Urzędzie Gminy i zawiera dane zainteresowanej osoby: imię, nazwisko, adres i numer telefonu, lokalizację  instalacji oraz informacje o budynku.

Osoby chętne do udziału w przedsięwzięciu prosimy o jak najszybsze dokonanie zgłoszenia (dostarczenie ankiety).Nabór ankiet prowadzony będzie do dnia 15 lipca 2016r. W przypadku dużej liczby ankiet, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w  programie, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ankieta dostępna jest tutaj: str. 1 i str. 2

 
Spotkania Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami - harmonogram na kolejny tydzień Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2016 10:06

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na kolejny cykl spotkań.

Harmonogram spotkań na następny tydzień zamieszczamy poniżej.

Tematem spotkań będą:

 1. Zmiana rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Słupno.
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Odnawialne źródła energii – zasady konkursu dla gmin partnerskich, w którym samorządy i mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie.

 

27 czerwca

17.00

19.00

Borowiczki Pieńki

Cekanowo

Świetlica w Borowiczkach Pieńkach

Gminny Ośrodek Kultury w Cekanowie

28 czerwca

18.00

Mirosław, Stare i Nowe Gulczewo

Świetlica w Mirosławiu

30 czerwca

17.00

18.30

Rydzyno

Bielino

Świetlica w Rydzynie

Świetlica w Bielinie

1 lipca

8.00-16.00

Słupno, Szeligi

UG w Słupnie – Dzień otwarty

 
Zmiany w kursowaniu autobusów KM Płock na terenie gminy Słupno Drukuj
czwartek, 23 czerwca 2016 10:00

Od 1 sierpnia 2016 r. nastąpią radykalne zmiany w transporcie publicznym funkcjonującym na terenie gminy Słupno.

Nowe rozwiązanie zapewni ciągłość w kursowaniu autobusów do Płocka przez cały dzień. Między Płockiem a gminą Słupno kursować będą autobusy trzech nowych linii: 130 (do Słupna przez Nowe Gulczewo, Mirosław i ul. Królewską w Cekanowie), 131 (do Wykowa przez ul. Płocką w Cekanowie, Słupno i Liszyno) i 132 (linia okrężna z Płocka przez Borowiczki-Pieńki, Liszyno i Bielino). Dodatkowo tylko na terenie gminy uruchomiona zostanie linia L2 ze Słupna do Święcieńca przez Miszewko Strzałkowskie, Mijakowo, Sambórz i Ramutowo. Kursy linii 12, 25, 27, 28 i 30 nie będą już wykonywane.

Autobusy linii 130 kursować będą przez cały dzień co godzinę. Kursy linii 131 w godzinach szczytu wykonywane będą również co 60 min., a rzadziej poza godzinami szczytu. Autobusy linii 132 i L2 kursować będą w godzinach zbliżonych do dzisiejszych linii 25 i 30.

W Płocku trasy nowych linii zakończone będą na przystanku Armii Krajowej na ul. Wyszogrodzkiej, z którego w kierunku centrum Płocka autobusy odjeżdżają z bardzo wysoką częstotliwością (odjeżdżają stamtąd m.in. linie 2, 3, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 37, A). W kierunku Słupna autobusy odjeżdżać będą już z przystanku Popiełuszki (na ul. Wyszogrodzkiej przy Leroy Merlin).

Dzięki nowej taryfie, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2016 r., przesiadka nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Po zmianach bilet jednorazowy na strefę B (czyli na przejazd np. z gminy Słupno do Płocka) w nowej, niższej cenie (4 zł normalny, 2 zł ulgowy) będzie uprawniać do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami wszystkich linii w strefach A i B przez 60 min. od momentu skasowania. Zasady obowiązujące dotychczas posiadaczy biletów okresowych (np. 30-dniowych) na strefę B nie ulegną zmianie – nadal będzie można korzystać z nieograniczonej liczby przejazdów autobusami wszystkich linii w strefach A i B (np. w Płocku i gminie Słupno). Cena biletu 30-dniowego obowiązującego we wszystkie dni tygodnia wynosi 130 zł (ulgowy 65 zł), a obowiązującego tylko od poniedziałku do piątku wynosi 84 zł (42 zł ulgowy). Bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu tylko po terenie gminy – po 1 lipca jego cena wyniesie 3,20 zł (1,60 zł ulgowy).

Plan pokazujący nowe trasy linii autobusowych znajduje się tutaj

Opis nowych tras linii i nowej taryfy znajduje się tutaj


NOWE TRASY LINII

130

z Płocka: Popiełuszki (przystanek na ul. Wyszogrodzkiej przy Leroy Merlin) – Wyszogrodzka (bez wjazdu w al. Jana Pawła II) – Nowe Gulczewo (Szlachecka – Ketlinga) – Gulczewo – Mirosław – Cekanowo (Królewska) – Słupno (Miszewska do pętli przy zajeździe, wybrane kursy dalej do ul. Młynarskiej)

do Płocka: wybrane kursy z ul. Młynarskiej w Słupnie – Miszewska – Cekanowo (Królewska) – Mirosław – Gulczewo – Nowe Gulczewo (Ketlinga – Szlachecka) – Wyszogrodzka (bez wjazdu w al. Jana Pawła II) do przystanku Armii Krajowej

131

z Płocka: Popiełuszki – Wyszogrodzka – Cekanowo (Płocka) – Słupno (pętla przy zajeździe – Pocztowa) – Liszyno (przy szkole) – Wykowo

do Płocka: Wykowo – Liszyno (przy szkole) – Słupno (Pocztowa – pętla przy zajeździe) – Cekanowo (Płocka) – Wyszogrodzka do przystanku Armii Krajowej

132

trasa okrężna: Popiełuszki – Wyszogrodzka – al. Jana Pawła II – Mazura – Gościniec – Korczaka – Harcerska – pl. Witosa – Borowiczki-Pieńki (Piastowska) – Liszyno (Sikory – Jagiellońska) – Bielino (Słowiańska) – Raczkowizna – pl. Witosa – Harcerska – Korczaka – Grabówka – ks. Niedzielaka – Gościniec – al. Jana Pawła II – Wyszogrodzka (koniec na przystanku Armii Krajowej)

L2

ze Słupna: pętla przy zajeździe – Miszewska – Miszewko Strzałkowskie – Miszewko-Stefany – Sambórz – Ramutowo – Święcieniec

do Słupna: Święcieniec – Mijakowo – Miszewko-Stefany – Miszewko Strzałkowskie – Słupno (Miszewska do pętli przy zajeździe)

 
Zawody Strażackie Drukuj
środa, 22 czerwca 2016 11:07

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 47
 
«  czerwiec 2016  »
powtśrczpisoni
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930